برند های سازمانBrands

افتخارات ما

این گواهینامه توسط Quality Assessment Lia به Zarrin Plastic Nilgoon Co. می باشد و برای ثبت و تطبیق محصولات مختلف پلاستیکی که توسط این شرکت ساخته شده است را مورد تایید و نشان دهنده رعایت استاندارد های کیفی بین المللی می باشد.

ما با افتخار اعلام می‌کنیم که شرکت زرین پلاستیک نیلگون با رعایت استانداردهای بین‌المللی، گواهینامه ISO 9001:2015 را دریافت کرده است. تعهد به کیفیت و استانداردهای بالا در تولید انواع ساک‌های پلاستیکی، جزء اصلی فلسفه‌ی ماست.

ما با افتخار اعلام می‌کنیم که شرکت زرین پلاستیک نیلگون با رعایت استانداردهای بین‌المللی، گواهینامه ISO 14001:2015 را دریافت کرده است. تعهد به کیفیت و استانداردهای بالا در تولید انواع ساک‌های پلاستیکی، جزء اصلی فلسفه‌ی ماست.

ما با افتخار اعلام می‌کنیم که شرکت زرین پلاستیک نیلگون با رعایت استانداردهای بین‌المللی، گواهینامه ISO 45001:2018 را دریافت کرده است. تعهد به کیفیت و استانداردهای بالا در تولید انواع ساک‌های پلاستیکی، جزء اصلی فلسفه‌ی ماست.

ما با افتخار اعلام می‌کنیم که شرکت زرین پلاستیک نیلگون با رعایت استانداردهای بین‌المللی، گواهینامه IMS را دریافت کرده است. تعهد به کیفیت و استانداردهای بالا در تولید انواع ساک‌های پلاستیکی، جزء اصلی فلسفه‌ی ماست.