برند های سازمانBrands

نکات و ایده ها

محصولات پیلگون نه تنها به ماندگاری مواد غذایی کمک می کند، بلکه موارد استفاده متنوع تری دارند و می توان از آنها در تهیه خوراکی های مختلف و کاربرد های جانبی استفاده نمود که در این بخش به تعداد از این کاربری ها می پردازیم.

به زودی

Food Image
غذای ایده‌آل با استفاده از پلاستیک‌های پیلگون

در اینجا چند ایده برای طهیه غذاهای لذیذ با استفاده از محصولات پلاستیکی پیلگون آورده شده است.

 • استفاده از کیسه‌های زیپ دار برای نگهداری مواد غذایی و افزایش ماندگاری
 • استفاده از ظروف پیلگون برای مخلوط کردن مواد غذایی و نگهداری تا زمان سرو
 • استفاده از پلاستیک‌های پیلگون در آشپزخانه برای جلوگیری از هدررفت مواد

برای دستور پخت کامل و اطلاعات بیشتر به لینک مراجعه کنید.

Food Image
غذای ایده‌آل با استفاده از پلاستیک‌های پیلگون

در اینجا چند ایده برای طهیه غذاهای لذیذ با استفاده از محصولات پلاستیکی پیلگون آورده شده است.

 • استفاده از کیسه‌های زیپ دار برای نگهداری مواد غذایی و افزایش ماندگاری
 • استفاده از ظروف پیلگون برای مخلوط کردن مواد غذایی و نگهداری تا زمان سرو
 • استفاده از پلاستیک‌های پیلگون در آشپزخانه برای جلوگیری از هدررفت مواد

برای دستور پخت کامل و اطلاعات بیشتر به لینک مراجعه کنید.

Food Image
غذای ایده‌آل با استفاده از پلاستیک‌های پیلگون

در اینجا چند ایده برای طهیه غذاهای لذیذ با استفاده از محصولات پلاستیکی پیلگون آورده شده است.

 • استفاده از کیسه‌های زیپ دار برای نگهداری مواد غذایی و افزایش ماندگاری
 • استفاده از ظروف پیلگون برای مخلوط کردن مواد غذایی و نگهداری تا زمان سرو
 • استفاده از پلاستیک‌های پیلگون در آشپزخانه برای جلوگیری از هدررفت مواد

برای دستور پخت کامل و اطلاعات بیشتر به لینک مراجعه کنید.

Food Image
غذای ایده‌آل با استفاده از پلاستیک‌های پیلگون

در اینجا چند ایده برای طهیه غذاهای لذیذ با استفاده از محصولات پلاستیکی پیلگون آورده شده است.

 • استفاده از کیسه‌های زیپ دار برای نگهداری مواد غذایی و افزایش ماندگاری
 • استفاده از ظروف پیلگون برای مخلوط کردن مواد غذایی و نگهداری تا زمان سرو
 • استفاده از پلاستیک‌های پیلگون در آشپزخانه برای جلوگیری از هدررفت مواد

برای دستور پخت کامل و اطلاعات بیشتر به لینک مراجعه کنید.