کیسه زباله رولی تجزیه پذیر

پرفراژ دار و ضخیم

کوچک -54 عدد

 

کیسه زباله رولی تجزیه پذیر

پرفراژ دار و ضخیم

متوسط - 42 عدد

 

کیسه زباله رولی تجزیه پذیر

پرفراژ دار و ضخیم

بزرگ -30 عدد

 

کیسه زباله دوخت ستاره تجزیه پذیر

کوچک

 

 

کیسه زباله دوخت ستاره تجزیه پذیر

متوسط

 

 

کیسه زباله دوخت ستاره تجزیه پذیر

بزرگ

 

 

کیسه زباله آسان گره

سایز بزرگ

30 عدد

 

کیسه زباله آسان گره

سایز متوسط

42 عدد

 

کیسه زباله آسان گره

سایز کوچک

54 عدد

 

کیسه زباله رولی تجزیه پذیر

پرفراژ دار و ضخیم

بزرگ - 30 عدد

 

کیسه زباله رولی تجزیه پذیر

پرفراژ دار و ضخیم

متوسط - 42 عدد

 

کیسه زباله رولی تجزیه پذیر

پرفراژ دار و ضخیم

کوچک- 54 عدد

 

کیسه زباله رولی تجزیه پذیر

پرفراژ دار و ضخیم

اداری- 75 عدد
طراحی و پیاده سازی شده توسط ایده پرداز

تمامی حقوق این وب سایت برای پیلگون محفوظ می باشد