کیسه زباله رولی بند دار توبره

بزرگ- 15 برگ

80*65 سانتی متز

 

کیسه زباله رولی بند دار توبره

متوسط- 20 برگ

55*70 سانتی متر

 

کیسه زباله خوشبو

30 برگ - شیری رنگ

50*40 سانتی متر

 

رولی دوقلو

20 برگ -آبی

85 *70 سانتی متر - بزرگ

 

رولی دو قلو

سبز - 28 برگ

75*55 سانتی متر - متوسط

 

رولی دو قلو

36 برگ - زرد

50 *65 سانتی متر - کوچک

 

کیسه زباله رولی لندن الوان

 

90*70 سانتی متر

 

کیسه زباله رولی لندن مشکی

بزرگ ویژه - 20 برگ

90*70 سانتی متر

 

کیسه زباله رولی لندن مشکی

کوچک - 20 برگ

60*80 سانتی متر

 

رولی توپی ضخیم - یک کیلویی

مشکی - 50 برگ

90*70 سانتی متر

 

رولی توپی ضخیم - نیم کیلویی

مشکی -40 برگ

80*55 سانتی متر

 

کیسه زباله سوپر صنعتی

130*100 سانتی متر

 

 

کیسه زباله رولی صنعتی

130*90 سانتی متر

 

 

کیسه زباله دوخت ستاره

بزرگ - متوسط - کوچک

 

 

رولی جعبه ای مشکی-3 رول

متوسط

80*50 سانتی متر

 

رولی جعبه ای

30 برگ - آبی

90*70 سانتی متر - بزرگ

 

رولی جعبه ای

42 برگ -سبز

80*55 سانتی متر - متوسط

 

رولی جعبه ای

54 برگ - زرد

کوچک - 70*55 سانتی متر

 

رولی جعبه ای

شیری رنگ

اداری- 50*40 سانتی متر

 

کیسه زباله آسان گره رولی

30 برگ -آبی

80*65 سانتی متر- بزرگ

 

کیسه زباله آسان گره رولی

42 برگ - سبز

55*70 سانتی متر -متوسط

 

کیسه زباله آسان گره

40 برگ - مشکی

70*55 سانتی متر - متوسط

 

کیسه زباله آسان گره رولی

54 برگ - زرد

60*50 سانتی متر - کوچک
طراحی و پیاده سازی شده توسط ایده پرداز

تمامی حقوق این وب سایت برای پیلگون محفوظ می باشد